Nair, Lekha R, BITS Pilani, Dubai Campus, United Arab Emirates