Erbilek, Meryem, University of Kent, United Kingdom